සීමාසහිත වෙල්ත් ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස්

වෙල්ත් ට්‍රස්ට් සෙකියුරිටීස් (වෙල්ත් ට්‍රස්ට්) ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව පත්කරන ලද ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොල ආයතනයකි. ප්‍රාථමික වෙළෙඳපොල නියෝජිතයෙකු ලෙස අපි රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොලහි විශේෂිත මැදිහත් කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර ශ්‍රි ලංකා ආර්ථිකයෙහි හා මුල්‍ය පද්ධතියෙහි විශේෂිත අංශයක් වේ.

පාරිභෝගික ලියාපදිංචි පත්‍ර     සමාගම්  |   ඒකපුද්ගල

නිෂ්පාදන හා සේවා


රජයේ අයවැය පරතරය පියවා ගැනීමේ ප්‍රධාන මුල්‍ය උපකරණ ලෙස ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවෙහි රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රජයේ සුරකුම්පත් නිකුත් කරනු ලබයි. ඉන් ප්‍රධාන මුල්‍ය උපකරණ ලෙස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහන් කළ හැකිය. ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් අනෙකුත් සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපලට නිකුත් කරනුයේ "වෙල්ත් ට්‍රස්ට්" වැනි ප්‍රාථමික වෙළෙදපොල නියෝජිත ආයතන හරහාය.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත්


රජයේ ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සතිපතා වෙන්දේසියේදී නිකුත් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කෙටි කාලීන ණය උපකරණයක් ලෙස මාස 3,6,12 යන ආකාරයෙන් කල්පිරෙන ලෙස නිකුත් කරනු ලබයි. එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ නම්,


භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර


දිගුකාලීන ණය උපකරණයක් ලෙස (වසර 2 - වසර 20 දක්වා) රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කරනු ලබයි. ඒවාහි ලක්ෂණ නම්,


ශ්‍රි ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර


එක්සත් රාජධානි ඩොලර් වටිනාකමකින් යුක්තව නිකුත් කරනු ලබන සංවර්ධන බැඳුම්කර වසර 2 සහ 3 අනුව කල්පිරෙන පරිදි නම් කරන ලද නියෝජිතයන් හරහා නිකුත් කරනු ලබයි.මෙහි මුලික ලක්ෂණ නම්,